Bretter György

Arcképcsarnok Pécs, 1932. március 21. – 1977. november 17. Budapest
filozófus, író

Szatmárnémetiben érettségizett, majd a Bolyai Tudományegyetem filozófia karán szerzett oklevelet. 1954–1958 között a kolozsvári Igazság című napilap szerkesztője, majd tanársegéd az egyetem dialektikus és történelmi materializmus tanszékén. Később a Gheorghe Dima konzervatóriumban és Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán is tanított: filozófiát és filozófiatörténetet, de érdeklődési köre, valamint az 1960-as évek második felétől folyamatosan megjelenő publikációinak tematikája ennél sokkal szélesebb skálán mozgott.

Érdekelte a történelem és a politika is, esszéiben, könyveiben gyakran használt mitológiai párhuzamokat kortárs folyamatok szemléltetésére, magyarázására.

Nyelvfilozófiával is foglalkozott (lásd pl. Hipotézis a nemzedékek kettős nyelvéről c. 1973-as tanulmányát). Filozófiájának, gondolatvilágának fontos alappillére volt a romániai magyarság kisebbségtudata, úgy gondolta, hogy az erdélyi magyarság – sajátos helyzete által – predesztinálva van „létfeltételeinek színvonalas és eredeti vizsgálatára”.

Saját munkái mellett filozófiai tárgyú munkákat fordított, többek között D. D. Rosca egy művét (A tragikus lét, 1970), azon kívül szerkesztésében jelent meg magyar fordításban Louis Althusser Olvassuk Marxot című könyve (1977), a Kriterion Könyvkiadó Téka-sorozatában Lukács György és Sinkó Ervin tanulmányainak egy-egy kötete (1973-ban illetve 1975-ben).

Egy kötetnyi tanulmánya Crez și istorie címmel, N. Tertulian előszavával, Francisc Grünberg fordításában 1979-ben a Bibloteca Kriterion sorozatban jelent meg

„A filozófia új lehetőségeit »a mi körülményeink között« tudatosító bölcsessége, a magyar filozófiai esszé legjobb hagyományait továbbvivő stílusa és nem utolsósorban erkölcsi kérlelhetetlensége így is az 1944 utáni romániai magyar filozófiai irodalom jelentős alakjává teszi.” – írja róla a RoMIL.

Korai halála ellenére életműve, szellemi hagyatéka így is komoly értéket képvisel. Emlékét a Kolozsváron működő Bretter György Irodalmi Kör is őrzi.

Fontosabb művei

Párbeszéd a jelennel. Esszék, tanulmányok. Kriterion, Bukarest, 1973.

Vágyak, emberek, istenek. Tanulmányok, esszék, reflexiók. Kriterion, Bukarest, 1973.

Itt és mást. Válogatott írások. Egyed Péter bevezető tanulmányával. Kriterion, Bukarest, 1979.

 

Forrás

RoMIL

Egyed Péter: Bretter György öröksége. Studia Universitatis Babeş–Bolyai. Series Philosophia. 1992/2. 13–27.

Angi István: Esszé és filozófia. Korunk, 1971/2.

Rácz Győző: Mítosz és valóság. Korunk, 1967/7.

http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf8487.pdf

2perc